Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

คุ้มครองทรัพย์สินในบ้าน ด้วยการประกันภัยโจรกรรม

pensuda
(@pensuda)
Noble Member Registered

Burglary-Insurance 

จะดีกว่าไหม หากมีคนมอบความอุ่นใจที่จะคุ้มครองทรัพย์สินที่สูญหายรวมถึงซ่อมแซมตัวอาคารที่เกิดจากการงัดแงะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแทนคุณ

การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือรวมถึงการถูกปล้นทรัพย์หรือการลักทรัพย์

โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง 2 ส่วน คือ

  1. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
  2. ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรมโดยการงัดแงะเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบ คือ 

1) แบบ จร. 1 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ โดยบุคคลใด ๆ ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้น ได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย โดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหาย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ต่อสถานที่ที่เอาประกันภัยจากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความเสียหายเนื่องมาจากความพยายามกระทำการดังกล่าว

2) แบบ จร. 2 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 

ความคุ้มครองแบบ จร. 2 นี้จะกว้างกว่าแบบ จร. 1 โดยรวมถึงการชิงทรัพย์และการปล้นทรัพย์ด้วย 

การชิงทรัพย์ หมายความว่า การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป   การยื่นทรัพย์สินให้   และปกปิดการกระทำความผิดเพื่อให้พ้นจากการจับกุม

การปล้นทรัพย์ หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต

3) แบบ จร. 3 คุ้มครองการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ 

ความคุ้มครองแบบ จร. 3 นี้ จะกว้างที่สุดโดยรวมถึงการลักทรัพย์ (ลักขโมย) ด้วย

การลักทรัพย์ หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 

 

การประกันภัยโจรกรรมจะยกเว้นไม่คุ้มครองกรณี

  1. ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองความสูญเสีย หรือความเสียหายจากภัยสงคราม สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล
  2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ยกเว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการระเบิด จากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัย โดยการใช้วัตถุระเบิด และมีเจตนาเพื่อที่จะทำการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
  3. ความเสียหายจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัย
  4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โฉนด แบบแปลน ภาพเขียน แบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญ ต่าง ๆ อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดเจน เท่านั้น

 

#Burglary Insurance คือ
#จารกรรม คือ
#ประกันภัยเบ็ดเตล็ด คือ
#ปง.1 คือ
#ประกันภัยทรัพย์สิน
#ประกันวินาศภัย
#ข้อใดถือเป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
#การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
#ประกันภัยทรัพย์สิน
#วิริยะ ประกันภัย บ้าน

 

Quote
Topic starter Posted : 19/10/2021 5:31 pm
Share: